Rovnosť a začlenenie

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť a začlenenie prostredníctvom zjednodušenia prístupu pre účastníkov zo znevýhodneného prostredia, ktorí majú menej príležitostí ako ich rovesníci, kedykoľvek ich znevýhodnenie obmedzuje alebo im bráni v tom, aby sa zúčastňovali na nadnárodných aktivitách z dôvodov, ako sú:

  • postihnutie (t. j. účastníci so špeciálnymi potrebami): osoby s mentálnym (duševným a kognitívnym postihnutím a poruchami učenia), fyzickým, zmyslovým alebo iným postihnutím,
  • ťažkosti so vzdelávaním: mladí ľudia, ktorí majú ťažkosti s učením sa, osoby, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku, dospelí s nízkou kvalifikáciou, mladí ľudia s neuspokojivými školskými výsledkami,
  • hospodárske prekážky: osoby s nízkou životnou úrovňou, osoby s nízkym príjmom, osoby závislé od sociálneho systému alebo bezdomovci, dlhodobo nezamestnaní mladí ľudia, mladí ľudia dlhodobo ohrození chudobou, zadlžené osoby alebo osoby s finančnými problémami,
  • kultúrne rozdiely: prisťahovalci alebo utečenci alebo potomkovia z prisťahovaleckých alebo utečeneckých rodín, osoby patriace k národnostnej alebo etnickej menšine, osoby, ktoré majú ťažkosti s jazykovým prispôsobením sa alebo s kultúrnym začlenením,
  • zdravotné problémy: osoby s chronickými zdravotnými problémami, vážnymi ochoreniami alebo psychiatrickými ťažkosťami,
  • sociálne prekážky: osoby čeliace diskriminácii na základe pohlavia, veku, etnicity, náboženského vyznania, sexuálnej orientácie, postihnutia, napr. osoby s obmedzenými sociálnymi zručnosťami alebo osoby s antisociálnym alebo rizikovým správaním, osoby v problematických situáciách, (bývalí) páchatelia priestupkov, (bývalí) užívatelia drog alebo alkoholu, mladí alebo slobodní rodičia, siroty,
  • geografické prekážky: osoby zo vzdialených alebo z vidieckych oblastí, osoby žijúce na malých ostrovoch alebo v okrajových regiónoch, osoby z problémových mestských zón, osoby z oblastí s obmedzenou ponukou služieb (obmedzená verejná doprava, nedostatočné zariadenia).

 

Podľa: Erasmus+ sprievodca programom